Mae Hoci Dynion a Menywod yn rhan o'n rhaglen perfformiad uchel yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein hathletwyr perfformiad uchel yn derbyn; hyfforddiant elît, gwasanaethau gwyddor chwaraeon, rheoli ffordd o fyw athletaidd, ffisiotherapi a chymorth cryfder a chyflyru.

Mae gan hoci gyfanswm o bedwar tîm i ddynion a phedwar tîm i fenywod sy'n cystadlu yng nghystadlaethau Chwaraeon Coleg a Phrifysgolion Prydain (BUCS). Mae'r ddau dîm cyntaf yn cystadlu yng Nghynghrair Ddeheuol BUCS ar hyn o bryd, sef un islaw'r brif gynghrair. Mae'r clwb hefyd yn cystadlu yn nigwyddiad blynyddol Varsity yn erbyn Prifysgol Caerdydd, sef digwyddiad Varsity mwyaf Prydain yn dilyn Rhydychen yn erbyn Caergrawnt.

Mae gan y clwb hoci fynediad at gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan chwarae ar ddau faes astroturf gwely dŵr yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (ISV). Yn ogystal, mae gan y clwb fynediad at weddill cyfleusterau'r Pentref a'r 'Sied', sef ein canolfan cryfhau a chyflyru arbenigol.

Fel rhan o Glwb Hoci Abertawe, mae timau’r dynion yn chwarae yng Nghynghrair Orllewinol Hoci Lloegr ac yng Nghwpan Cymru. Mae'r tîm cyntaf yn chwarae yn y Bencampwriaeth, sydd ddau gam i ffwrdd o'r gynghrair genedlaethol, ac mae'r tîm yn gweithio gyda’r holl dimau i gynnig safon gystadleuol i'r holl chwaraewyr.

I dimau’r menywod, sy'n rhan o Glwb Hoci Abertawe, maent yn chwarae yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr ac ar draws Cynghreiriau De Cymru. Mae tîm cyntaf y menywod yn chwarae yn Adran Ogleddol 1 y Gynghrair Genedlaethol ac mae’n anelu at symud i’r uwch-gynghrair. Mae hefyd yn chwarae mewn cystadlaethau Ewropeaidd, dan do ac yn yr awyr agored.  Eto, mae'r timau’n gweithio gyda’r cynghreiriau gwahanol i sicrhau bod tîm sy'n addas i bawb. 

Mae croeso i holl chwaraewyr hoci yn y clwb, boed yn chwaraewr sy'n anelu at gael cap rhyngwladol, chwaraewyr sydd am wella eu sgiliau a'u ffitrwydd neu chwaraewyr sydd am fwynhau gêm dda o hoci gyda'u ffrindiau. Mae gennym dîm datblygu i ddynion a menywod sy'n dod â dechreuwyr, y rhai sy'n dychwelyd at y gêm a'n chwaraewyr iau ynghyd.

Yn ogystal â chwarae, mae Clwb Hoci Abertawe'n cynnig llwyfan i ddatblygu fel Dyfarnwr neu Hyfforddwr. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae sawl un o'n dyfarnwyr a'n hyfforddwyr wedi cynrychioli'r clwb mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynlluniau Ysgoloriaethau i Athletwyr Dawnus (TASS) i fyfyrwyr sy'n athletwyr dawnus, gyda buddion economaidd gwerth hyd at £2,000 a phecyn cymorth a allai gynnwys: hyfforddiant cryfder a chyflyru, ffisiotherapi, cymorth seicolegol a chyngor ar faeth, oll wedi'u darparu gan ymarferwyr cymwys. Mae llawer o becynnau ysgoloriaeth ar gael.

Mae'r clwb hoci yn croesawu pob darpar chwaraewr, ni waeth ei gefndir athletaidd, ei lefel  sgiliau neu ei brofiad. Os ydych chi'n meddwl dod i Abertawe ac am ragor o wybodaeth, neu os ydych chi wedi ymrwymo i Abertawe a hoffech chi gysylltu am gyfleoedd i chwarae pan fyddwch yn cyrraedd, cysylltwch â'r Pennaeth Hoci - Gareth Terrett.

Swansea University Hockey Performance Logo

Proffiliau Hyfforddwyr

Cwestiynau Cyffredin