Daw adegau gwych o gyfleoedd gwych. Yn ôl yn 2014, cefais gyfle i arwain carfan Bêl-droed Dynion Staff Varsity cyntaf y Brifysgol yng ngêm Darian Varsity 2015 yn erbyn tîm cyfatebol Prifysgol Caerdydd. O ystyried fy nghefndir helaeth yn y gêm brydferth a’m cysylltiad hir â'r Brifysgol, roedd yn her a oedd yn rhy dda i'w cholli.


Un o'r tasgau pwysicaf ond mwyaf brawychus y mae pob hyfforddwr pêl-droed yn ei hwynebu yw'r ymgyrch recriwtio ar gyfer pêl-droedwyr talentog sy'n meddu ar yr agwedd ac etheg waith angenrheidiol. Roeddwn i wedi chwarae pêl-droed staff fel gweithgaredd hamdden yn y Brifysgol ers 2001 felly roedd gen i rwydwaith cryf i dynnu arno; fodd bynnag, roedd yn hanfodol bod y rhwyd yn cael ei bwrw mor eang ag y bo modd ar draws y sefydliad i sicrhau bod cyfle i gydweithwyr ymgeisio i fod yn rhan o’r garfan.


Trefnais ddwy noson o dreialon agored yn Lôn Sgeti; Rwy'n cofio i mi baratoi'r gêmau prawf ar gyfer 20 i 30 chwaraewr. Dros y ddwy noson, daeth dros 70 o chwaraewyr i‘r treialon! Roedd yn ddechrau rhyfeddol i'n taith.


Mae'n destun balchder mawr i ni ddal sylw ein cymuned ehangach. Gall chwaraeon chwarae rôl bwysig wrth ddod â phobl ynghyd - yn ein carfan derfynol o 16 chwaraewr, roedd cynrychiolwyr o nifer o rannau o'n cymuned gan gynnwys uwch academyddion, arlwywyr, cyfarwyddwyr, darlithwyr a gweinyddwyr. I mi, dod â’r grŵp amrywiol hwn ynghyd fel tîm o ansawdd uchel oedd ein camp fwyaf.


Ysywaeth, sicrhaodd ein tîm ganlyniad gwych wrth i ni drechu tîm hynod brofiadol Prifysgol Caerdydd yn San Helen. Rwy'n cofio ei fod yn ddiwrnod chwilboeth ac roedd yr wyneb chwarae mor galed â choncrit, ond llwyddodd ein bechgyn i chwarae pêl-droed rhyfeddol o lyfn. Yn ystod ein sesiynau hyfforddi yn arwain at y diwrnod mawr, roeddem wedi gweithio’n ddiflino trwy batrwm safle gosod cic gornel - roedd bron yn farddonol mai unig gôl y gêm oedd peniad gan Andy Patton o’r Adran Farchnata yn hwyr yn y dydd wrth i’r bechgyn weithredu’r patrwm yn berffaith.


Yn fwy diweddar, cefais y fraint o gael fy mhenodi’n Gadeirydd Clwb Pêl-droed Prifysgol Abertawe, un o’r clybiau pêl-droed myfyrwyr mwyaf yn y DU sy’n cynnwys timau pêl-droed dynion a menywod. Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous i bêl-droed yn y Brifysgol - ond byddaf bob amser yn edrych yn ôl gyda balchder a hoffter ar y diwrnod rhyfeddol hwnnw yn San Helen a sut roedd ein camp yn fwy na'r gêm bêl-droed.