Shwmae!

Amana ‘dw i, myfyriwr yn fy mlwyddyn gyntaf sy’n astudio Iechyd Poblogaethau a’r Gwyddorau Meddygol yma yn Abertawe. Ceir amrywiaeth o raddau is-raddedig yn yr ysgol feddygaeth ac mae Iechyd Poblogaethau’n un o’r rhai diweddaraf i gael eu hychwanegu ac mae’r garfan gyntaf o fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf bellach!

Beth yw Iechyd Poblogaethau?

Dyma’r ymagwedd ryngddisgyblaethol at wella canlyniadau iechyd corfforol a meddyliol, gan hyrwyddo lles a lleihau anghydraddoldeb iechyd, yn ôl y GIG.

Rydym yn dysgu am iechyd o lawer o safbwyntiau gwahanol, megis y gwyddorau meddygol, y gwyddorau cymdeithasol, iechyd y cyhoedd, epidemioleg a mwy.

Mae llawer o ffactorau’n effeithio ar iechyd grŵp o unigolion, megis rhai cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Ynghyd â ffordd o fyw, polisïau cyhoeddus a’r systemau gofal iechyd mae gennym fynediad atynt.

Drwy astudio’r cwrs hwn, byddwch yn cael trosolwg eang o iechyd a’r ffactorau sy’n effeithio arno. Yn wahanol i’r farn gyffredin, nid ydych yn rheoli’ch iechyd yn gyfan gwbl. Mae penderfynynnau megis ble cawsoch eich geni, ble rydych yn byw ac yn gweithio, yn chwarae rôl yng nghanlyniadau eich iechyd.

Pam rwy’n dwlu ar y pwnc?

Mae gan y radd Iechyd Poblogaethau lawer o’r un agweddau ar y modiwlau gwyddorau meddygol ag sydd gan y rhaglenni gradd israddedig eraill yn yr ysgol feddygaeth. Yna, rydym yn cynnal dosbarthiadau llai i ganolbwyntio’n agosach ar fodiwlau sy’n benodol i iechyd poblogaethau a addysgir drwy drafod, sy’n hynod ddifyr!

Hefyd, mae’n gwrs Llwybr i Feddygaeth i’r sawl sydd â diddordeb. Fodd bynnag, mae maes ymchwil Iechyd Poblogaethau, sy’n tyfu, yn gyfle anhygoel am yrfaoedd, gan gynnig swyddi mewn llawer o feysydd amrywiol. Rydym yn gysylltiedig â’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd Poblogaethau a Lles, sy’n ehangu’ch dewisiadau hyd yn oed ymhellach. Ar ben popeth, mae gennym elfennau’r gwyddorau meddygol – felly mae gennych hyd yn oed ragor o opsiynau!

Sut mae astudio Iechyd Poblogaethau wedi fy helpu i deall y Coronafeirws

Mae’n ymddangos nad oes amser gwell i astudio Iechyd Poblogaethau na’r presennol gan ystyried y pandemig parhaus. Efallai eich bod wedi gweld gwyddonwyr Iechyd Poblogaethau ar y newyddion, ond pam mae nhw’n bwysig?

Mae Iechyd Poblogaethau’n canolbwyntio ar iechyd grwpiau o unigolion; mae miloedd o bobl wedi dioddef o COVID-19 ac mae’r feirws wedi effeithio ar filiynau o bobl.

Fel myfyriwr, rydych yn dysgu sut i ddeall polisïau a strategaethau’r llywodraeth i leihau’r effaith, er enghraifft, y gamp fwyaf yn ystod yr epidemig hwn yw’r cyfyngiadau symud byd-eang. Mae’n hanfodol atal ymlediad y feirws, ond beth yw’r effaith? O fywoliaeth i addysg, mae wedi effeithio ar bopeth.

Sut mae ein galwedigaeth yn effeithio arnom?

Mae unigolion yn fwy agored i’r feirws oherwydd anghydraddoldeb eu hiechyd. Gall hyn gynnwys gweithwyr allweddol mewn gofal iechyd neu siopau groseriaid sy’n agored i’r feirws bob dydd oherwydd eu galwedigaeth. Fodd bynnag, gwelon ni yn y newyddion fod llawer o bobl eraill yn cymudo i’r gwaith o hyd, ond pam?

Fel arfer, mae’r bobl hyn yn gweithio yn y sector gwasanaethau. Nid yw’r cyhoedd yn defnyddio gwasanaethau amrywiol megis tacsis a glanhawyr mwyach ac, o ganlyniad, maent yn ei chael hi’n anodd iawn ymdopi. Mae’r gweithwyr sy’n byw o’r llaw i’r genau wedi’u gorfodi i weithio er mwyn rhoi bwyd i’w teuluoedd. Nid oes gan lawer o bobl gynilon digonol ac mae angen cyflog dyddiol arnynt i oroesi. Dyma rai enghreifftiau o anghydraddoldeb iechyd. Darllenwch yr erthygl hon am sut mae rhai teuluoedd yn ei chael hi’n anodd ymdopi yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r lle rydym yn byw ynddo’n effeithio ar ein hiechyd hefyd

Cafwyd amrywiadau mawr o ran sut gwnaeth gwledydd gwahanol weithredu strategaethau i ymdrin ag achosion o COVID-19. Y ddwy enghraifft byddaf yn sôn amdanynt yw Tsieina a’r DU. Er mwyn trechu’r feirws, roedd angen lleihau trosglwyddo.

Y ffactor cyntaf oedd pa mor gyflym y gweithredodd Tsieina gyfyngiadau symud ar ddiwedd mis Ionawr, ond dilynodd y DU ar ddiwedd mis Mawrth, deufis cyfan yn ddiweddarach.

Ffactor arall yw’r mesurau rhagweithiol y gweithredodd Tsieina gan gynnwys olrhain llym, gwyliadwriaeth, gwobrau a chosbau ar gyfer glynu wrth y rheolau a phrofi helaeth – llawer o bethau nad yw’r DU wedi gallu gwneud. 

O ganlyniad i hyn, mae’r DU o dan gyfyngiadau symud o hyd ac, yn anffodus, mae nifer y sawl sy’n marw’n sefydlogi yn hytrach na lleihau ond, yn Tsieina, mae nifer y sawl sy’n marw’n is nag erioed ers i’r pandemig ddechrau.

Dyma enghreifftiau pellach o sut mae’r lle rydym yn byw ynddo’n gallu effeithio ar ein hiechyd.

Problemau a achoswyd gan y pandemig

Drwy astudio Iechyd Poblogaethau, rydych yn dod yn fwy ymwybodol o’r materion cymdeithasol mawr a grëwyd megis llawer o bobl sy’n byw wedi’u hynysu’n gymdeithasol oherwydd cyfyngiadau ar deithio. Mae teuluoedd mewn perygl mawr o dlodi bwyd difrifol. Yn anffodus, nid oedd cleifion difrifol sâl yn cael ymweld â’u hanwyliaid yn eu heiliadau olaf, er bod hyn wedi cael ei newid bellach. Cafwyd llawer o effeithiau eilaidd dilynol.

Ond nid yw popeth yn ddrwg. Mae cymunedau wedi dod ynghyd yn fwy nag erioed i gefnogi’i gilydd. Mae mwy o bobl wedi bod yn defnyddio banciau bwyd ond hefyd, mae mwy o bobl wedi bod yn rhoi bwyd i’r banciau. Rydym yn gwerthfawrogi’n gweithwyr iechyd yn y GIG a gweithwyr hanfodol eraill yn fwy nag erioed, gan guro dwylo ar nos Iau i ddangos ein bod yn ddiolchgar. Fel aelod o’r pwyllgor Meddygaeth Poblogaethau, rydym wedi gweithio mewn cydweithrediad â’r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol i greu wythnos elusennol rithwir y GIG i godi arian ar gyfer cyfarpar amddiffynnol i weithwyr rheng flaen ac rydym wedi cael cymorth aruthrol!

Er gwaethaf hyn, fel gwlad, mae gennym lawer i’w ddysgu o’r profiad hwn. O gyfrif ein bendithion i weithredu technegau rhagweithiol ataliol i atal clefydau rhag ymledu i’r graddau hyn. Mae astudio’r radd hon yn eich galluogi i archwilio llawer o broblemau iechyd a sut maent yn effeithio ar grwpiau o unigolion.

Cawn weld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Pryd caiff y cyfyngiadau eu codi? Ac yn fwy pwysig, pryd bydd bywyd yn dychwelyd i’r arfer?

Arhoswch yn ddiogel,

Amana Baig