Myfyrwyr meddygaeth llwyddiannus yn cymryd rhan yn nathliad graddio rhithwir cyntaf Prifysgol Abertawe erioed

Myfyrwyr meddygaeth llwyddiannus yn cymryd rhan yn nathliad graddio rhithwir cyntaf Prifysgol Abertawe erioed

Daeth mwy na 150 o gyn-fyfyrwyr yn ôl at ei gilydd i ddathlu eu hamser yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe mewn seremoni raddio rithwir unigryw. 

Ymunodd y cyfranogwyr – ar y cyd â rhai rhieni balch – ag uwch-aelodau o staff ar ffurf rithwir ar gyfer y seremoni raddio gyntaf erioed a gynhaliwyd gan y Brifysgol drwy gynhadledd fideo.

Mae llawer ohonynt eisoes yn gweithio fel meddygon iau mewn ysbytai ar ôl cael caniatâd i ymuno â'r GIG yn gynnar pan oedd pandemig Covid-19 yn ei anterth.

Ond, er gwaethaf y pwysau sy'n deillio o'u gyrfaoedd newydd, roeddent yn awyddus i weld ei gilydd eto ar ôl treulio'r pedair blynedd diwethaf yn astudio gyda'i gilydd. Bwriadwyd i'r digwyddiad gyfuno elfennau o seremoni raddio draddodiadol ag anffurfioldeb y cyfyngiadau symud.

Dywedodd Is-ganghellor y Brifysgol, Paul Boyle, fod y garfan wedi arloesi mewn sawl agwedd yn ystod eu hamser yn Abertawe, gan gynnwys graddio'n gynnar.

Meddai: “Rydym yn falch iawn o'r cyfraniad a wnaed gennych i gyd ac o'r ffaith eich bod chi wedi gorfod gorffen eich astudiaethau'n gynnar er mwyn gwneud cyfraniad yn ystod yr argyfwng hwn.

“Rydym yn gwerthfawrogi'r holl waith a wnaed gan y myfyrwyr a'r ffaith bod yr Ysgol Feddygaeth wedi bod yn gweithio'n galed dros ben er mwyn ein helpu i oroesi'r cyfnod anodd iawn hwn.”

Cyflwynwyd y seremoni gan yr Athro Kamila Hawthorne, pennaeth Meddygaeth i Raddedigion, a'i disgrifiodd fel “cyfle gwych i oedi a myfyrio ar yr hyn sydd wedi digwydd i chi a'r hyn sydd o'ch blaen”.

Ychwanegodd: “Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r proffesiwn.”

Agorodd y seremoni raddio gyda cherddoriaeth gan un o'r graddedigion, Alessia Waller, a chafwyd cerddi hefyd gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, Paul Jones, ac un o'r graddedigion eraill, Steven Hastings. Ef oedd enillydd y wobr i fyfyrwyr a gynigiwyd eleni gan Sefydliad Meddygol Dewi Sant, yr elusen a sefydlwyd er mwyn cefnogi gwaith arloesol yr Ysgol Feddygaeth ym meysydd ymchwil feddygol ac addysg.

Cynigiodd yr Athro Julian Hopkin, cadeirydd ymddiriedolwyr y Sefydliad a Rheithor yr Ysgol Feddygaeth, ei longyfarchiadau ei hun, ac ychwanegodd: “Mae meddygaeth yn gwobrwyo meddygon galluog a gofalgar yn fawr. Dyma eich eiliad chi.”

Cyn tyngu Llw'r Meddygon, a ddarllenwyd gan Latif Miah a Henry Hobson, pennaeth yr Ysgol Feddygaeth, talodd yr Athro Keith Lloyd ei deyrnged ei hun i'r meddygon newydd.

Dywedodd wrthynt: “Rydych wedi graddio mewn proffesiwn sydd wedi wynebu llawer o heriau dros ganrifoedd lawer, a phob tro mae hynny wedi digwydd, mae ein rhagflaenwyr wedi mynd i'r afael â'r heriau hynny drwy roi gwyddoniaeth a chrefft meddygaeth ar waith, fel y byddwn ni'n ei wneud yn awr.

“Cadwch yn ddiogel a chofiwch fod gennym gymuned gref yma. Ac os byddwn yn helpu ein gilydd, bydd hynny o fudd mawr. Mae gennych eich cymuned yma yn Abertawe ac yn awr rydych eisoes yn rhan o gymuned fyd-eang o feddygon.

“Fel eich teuluoedd a'ch ffrindiau, rydym yn anhygoel o falch ohonoch. Mae angen meddyliau disglair pobl fel chi ar y byd.”

Gan ddod â'r digwyddiad i ben, meddai'r Athro Hawthorne: “Wrth ddechrau fel graddedigion, rydych wedi cyrraedd y pwynt hwn drwy lwybrau gwahanol iawn ac rwy'n gwybod eich bod wedi wynebu caledi a phwysau a'ch bod wedi gorfod gweithio'n galetach nag y byddech wedi credu y byddai modd i chi ei wneud erioed.

“Rydych wedi dangos cryfder, gwydnwch a hyd yn oed dewrder mawr wrth ymuno â'r proffesiwn ar adeg mor unigryw a pheryglus o bosib.

“Rwy'n siŵr y byddwch yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ofal iechyd, beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud yn ystod eich gyrfaoedd, ac rwy'n gwybod bod y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion wedi rhoi'r sylfaen i'ch helpu i wneud beth bynnag yr hoffech ei wneud.”

Yn ystod y seremoni, dangoswyd enwau Dosbarth Meddygaeth MBBCh 2020 hefyd ac anfonwyd cerdyn electronig at bob myfyriwr, yn ogystal â dolen i wefan bwrpasol â negeseuon cadarnhaol gan aelodau o staff.

Nid hwy fydd yr unig fyfyrwyr i ddathlu diwedd eu hastudiaethau yn Abertawe o bell – bydd y Brifysgol yn cynnal dathliad rhithwir ar gyfer graddedigion ddydd Mercher 22 Gorffennaf.

Rhannu'r stori