Ms Angela Rees

Ms Angela Rees

Darlithydd, Social Work

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Fel gweithiwr cymdeithasol a chynghorydd, mae gan Angela ddiddordeb arbennig mewn gwytnwch a hunanddatblygiad ym maes gwaith cymdeithasol a sut mae myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol yn cynnal eu hunain mewn gyrfa werth chweil ond heriol. Mae gan Angela ddiddordeb mewn gwaith cymdeithasol sy'n seiliedig ar berthynas ac agwedd wirioneddol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n gwerthfawrogi'r unigolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw a ninnau.

Mae gan Angela gyfoeth o brofiad o weithio fel ymarferydd gwaith cymdeithasol, ar ôl cymhwyso gyntaf yng Nghaerdydd ym 1988. Mae Angela wedi gweithio’n bennaf mewn gwasanaethau plant statudol, gan ddechrau yng Nghaerdydd ac yna gyda Castell-nedd a Phort Talbot. Ar ôl gweithio fel uwch ymarferydd mewn gwasanaethau Plant, aeth Angela ymlaen i weithio ym maes hyfforddi a datblygu yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae wedi cyflwyno hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol cymwys a staff amlasiantaeth yn ogystal â bod yn gydlynydd arweiniol ar gyfer cyfleoedd dysgu lleoli myfyrwyr gwaith cymdeithasol a cefnogi staff cymwys mewn dyfarniadau ôl-gymhwyso. Mae Angela hefyd yn gynghorydd cymwys ac mae wedi gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion cyn dechrau yn ei swydd bresennol gyda'r brifysgol fel darlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol. Cyflogir Angela gan Goleg Coleg Cymraeg i hyrwyddo a chefnogi ymgysylltiad myfyrwyr a staff â’r ddarpariaeth Gymraeg a chyd-destun ar y Rhaglen Gwaith Cymdeithasol. Mae'r rôl hon yn cynnwys cyfraniad at addysgu a hwyluso dwyieithrwydd gan staff a myfyrwyr, yn yr ystafell ddosbarth ac amgylchedd dysgu ymarfer, gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr a phartneriaid awdurdod lleol, a chefnogi staff a myfyrwyr i ymgysylltu â'r Gymraeg mewn gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Yn fwy eang, mae Angela wedi ymrwymo i wella'r ddarpariaeth Gymraeg o fewn amgylchedd dwyieithog yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gwydnwch a hunanddatblygiad ym maes gwaith cymdeithasol

Sut mae myfyrwyr gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol yn cynnal eu hunain mewn gyrfa werth chweil ond heriol