Pam astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe?

Mae gan ein Hadran Seicoleg enw rhagorol yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn yr asesiad ymchwil diweddaraf, roeddem yn falch o gynnal ein diwylliant ymchwil gyda hanes cryf o drosi gwyddoniaeth yn ganlyniadau byd go iawn, gyda 100% o'n heffaith yn cael ei hystyried yn rhagorol yn rhyngwladol (REF2021).

Mae'r cwrs yn cael ei ddilysu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ac, ar yr amod eich Cyflawni o leiaf 2:2 yn eich gradd, byddwch yn gymwys am Aelodaeth Raddedig y BPS ac ar gyfer y Sylfaen Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig (GBC), y cam cyntaf i ddod yn Seicolegydd Siartredig.

cars in traffic jam

Traffig, Cludiant a’n Hymddygiad

Ymunwch â'r Athro Ian Walker i archwilio'r ffenomenon "Motornomativity" a thrafod yr ymddygiadau sy'n cael eu sbarduno'n awtomatig ac yn ddiarwybod gan yr amgylchedd y mae unigolyn yn canfod ei hun ynddo, yn benodol yng nghyd-destun arferion gyrru.

Cofrestrwch yma

Seicoleg

28/09/2023

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Storïau Myfyrwyr Seicoleg

Jemimah Grindell
Llun Jemimah Grindell

"Rwy'n dwlu ar ehangder fy nghwrs. Mae seicoleg yn eich sefydlu mor dda ar gyfer ystod enfawr o bosibiliadau yn y dyfodol. Mae hynny'n anhygoel i mi! O fioleg yr ymennydd i agweddau cymdeithasol ar gymdeithas, mae seicoleg yn cwmpasu'r cyfan. Rwy'n dwlu ar hynny...

Byddwn i'n bendant yn cynghori myfyrwyr eraill i ddewis Prifysgol Abertawe. Mae ganddi deimlad anhygoel fel prifysgol. Mae dyfyniad gan Dylan Thomas lle mae'n dweud, “This sea-town was my world.” Rwy'n meddwl mai dyna sut mae pobl sydd wedi byw yma'n teimlo am Abertawe a'r brifysgol."

Darganfod mwy am Stori Myfyriwr Jemimah 

 

Jack Rippon Eloise Stocker Kate Miller Hiu Lam Chau

Beth mae ein myfyrwyr Seicoleg yn meddwl am ein cwrs?

Darganfyddwch beth mae ein myfyriwr Seicoleg yn ei feddwl am ein cwrs Seicoleg.

Mae Alex yn rhoi cipolwg ar yr holl opsiynau a chyfleoedd gwahanol sydd ar gael i chi tra byddwch yn astudio gyda ni - o gyfleoedd lleoliad i astudio dramor.

Mae ein cwrs Seicoleg wedi'i achredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn eich sbarduno i'r yrfa rydych chi'n angerddol amdani.

Storïau Myfyrwyr Seicoleg Cyd-anrhydedd

Elinor Banks
Student sitting on bench

"Rwyf wedi profi ystod o fodiwlau gwahanol ar draws Addysg a Seicoleg. Un o fy modylau mwyaf pleserus oedd Anghenion Dysgu Ychwanegol o fewn Addysg gan fod hwn yn rhywbeth rwy’n angerddol amdano ac rwyf wrth fy modd yn gallu helpu plant ag anghenion dysgu ychwanegol. Modiwl arall a fwynheais oedd Gwella Dysgu gyda Thechnolegau Digidol, a oedd yn addysgiadol gan y defnyddir technoleg mor eang erbyn hyn. Rhoddodd y modiwl wybodaeth i mi ar sut i ddefnyddio technoleg yn effeithiol o fewn Addysg...

Fe wnes i ddewis Abertawe gan i mi syrthio mewn cariad â fy nghwrs a'r lleoliad. Mynychais y Diwrnod Agored ac yno fe wnes i gwrdd â rhai myfyrwyr presennol ar y cwrs a oedd mor angerddol amdano fel ei fod wedi fy nghyffroi'n fwy i fynd i'r brifysgol ac astudio'r cwrs. Roedd y modiwlau oedd ar gael yn ddiddorol iawn ac roedd bod yn fyfyriwr cyd-anrhydedd yn golygu bod Abertawe yn eithaf unigryw yn yr hyn yr oedd ar gael."

Darganfod mwy am Stori Myfyriwr Elinor 

 

Maya Blackmore

Beth alla i ei wneud gyda gradd Seicoleg?

Gan mai’r radd achrededig BPS hon yw’r cam cyntaf tuag at ddilyn gyrfa broffesiynol mewn Seicoleg, mae llawer o’n graddedigion wedi mynd ymlaen i astudio ymhellach neu weithio mewn meysydd seicoleg arbenigol.

Bydd y profiad a’r sgiliau y byddwch yn eu hennill ar y cwrs hwn nid yn unig yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn Seicoleg ond hefyd ar gyfer gyrfaoedd mewn meysydd eraill fel:

  • Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Rheolaeth
  • Ymchwil
  • Marchnata
  • Y Gwasanaeth Sifil

Y cyflog cychwynnol nodweddiadol ar gyfer seicolegydd clinigol dan hyfforddiant y GIG yw £25,783. Wrth i'ch gyrfa fynd rhagddi gallech ennill rhwng £47,088 ac £81,000 neu fwy. Mae cyflogau mewn practis preifat yn amrywio.

Ein cyrsiau Seicoleg

Seicoleg, BSc

Bydd ein gradd BSc mewn Seicoleg yn rhoi hyfforddiant gwyddonol arbenigol i chi yn y berthynas rhwng y meddwl, yr ymennydd ac ymddygiad.

Byddwch yn astudio prosesau seicolegol a niwro-wyddonol sy’n tanategu gweithgareddau fel meddwl, rhesymu, cof ac iaith, dysgu am effeithiau anaf i'r ymennydd, ac yn archwilio ffyrdd o wella cynnydd ymddygiad sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Mae ein strwythur gradd hyblyg gydag ystod eang o fodiwlau dewisol ar ddiwedd y flwyddyn yn rhoi cwmpas i chi i deilwra eich astudiaethau i'ch diddordebau unigol, nodau gyrfa, neu huchelgeisiau ar gyfer astudio ôl-raddedig.

Troseddeg a Seicoleg, BSc Cymdeithaseg a Seicoleg, BSc Addysg a Seicoleg, BSc

Am ddarganfod mwy am Abertawe?

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i astudio ar gyfer gradd Seicoleg? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein  nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.