Peirianneg Sifil: Ysgoloriaeth PhD wedi'i hariannu'n llawn: Data-informed in-silico modelling of multi-material Electro Active Polymer based soft robots (RS293)

Dyddiad cau: 31 Mai 2023

Gwybodaeth Allweddol

Darparwyr cyllid: Prifysgol Abertawe ac UK Defence, Science and Technology Laboratory (DSTL)

Dyddiad Dechrau'r Prosiect: 

 • Hydref 2023 (bydd cofrestru'n agor yng nghanol mis Medi) 

Disgrifiad o'r prosiect: 

Am ddisgrifiad llawn, cliciwch ar y ddolen i'r Saesneg.

Cymhwyster

Am ddisgrifiad llawn, cliciwch ar y ddolen i'r Saesneg.

Sylwer: Os ydych chi’n ddeiliad gradd na chafodd ei dyfarnu yn y Deyrnas Unedig, gweler cymariaethau gradd Prifysgol Abertawe i weld a ydych chi’n bodloni’r meini prawf. 

Os oes gennyt gwestiynau am dy gymhwystra academaidd neu dy gymhwystra o ran ffioedd ar sail yr hyn sydd uchod, e-bostia pgrscholarships@abertawe.ac.uk ynghyd â'r ddolen i'r ysgoloriaeth(au) y mae gennyt ddiddordeb ynddi/ynddynt.

Sut i wneud cais

I gyflwyno cais, cwblhewch eich cais ar-lein gan fewnbynnu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Dewis Cwrs –  dewiswch Peirianneg Sifil / Ph.D./ Amser llawn / 3 Blynedd / Hydref

Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais am y rhaglen hon, mae’n bosib y bydd y system ymgeisio’n rhoi hysbysiad rhybuddio a’ch atal rhag cyflwyno cais. Os bydd hyn yn digwydd, e-bostiwch pgrscholarships@abertawe.ac.uk lle bydd staff yn hapus i’ch helpu i gyflwyno eich cais.

 1. Blwyddyn dechrau - Dewiswch 2023
 2. Cyllid (tudalen 8) -
 • 'Ydych chi’n ariannu'ch astudiaethau eich hun?' - dewiswch Nac ydw
 • 'Rhowch enw'r unigolyn neu'r sefydliad sy'n darparu'r cyllid astudio' - nodwch ‘RS293 - DSTL FSE'

*Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw rhestru’r wybodaeth uchod yn gywir wrth gyflwyno cais. Sylwer na chaiff ceisiadau sy’n cael eu derbyn heb yr wybodaeth uchod eu hystyried am yr ysgoloriaeth.

Mae angen cyflwyno un cais yn unig ar gyfer pob dyfarniad ysgoloriaeth ymchwil a arweinir gan Brifysgol Abertawe; ni fydd ceisiadau sy’n rhestru mwy nag un dyfarniad ysgoloriaeth ymchwil a arweinir gan Brifysgol Abertawe yn cael eu hystyried.

Fel rhan o'ch cais ar-lein, RHAID i chi lanlwytho'r dogfennau canlynol (peidiwch ag anfon y rhain drwy e-bost):

 • CV
 • Tystysgrifau gradd a thrawsgrifiadau (os ydych chi'n astudio am radd ar hyn o bryd, bydd cipluniau o'ch graddau hyd heddiw'n ddigonol)
 • Llythyr eglurhaol gan gynnwys 'Datganiad Personol Atodol' i esbonio pam mae'r swydd yn cydweddu'n benodol â'ch sgiliau a'ch profiad a sut byddech chi'n dewis i ddatblygu'r prosiect.
 • Dau eirda academaidd (academaidd neu gyflogwr blaenorol) ar bapur swyddogol neu gan ddefnyddio ffurflen eirda Prifysgol Abertawe. Sylwer nad ydym yn gallu derbyn geirda sy'n cynnwys cyfrif e-bost personol e.e. Hotmail. Dylai canolwyr nodi eu cyfeiriad e-bost proffesiynol er mwyn dilysu'r geirda.
 • Tystiolaeth o fodloni gofynion Iaith Saesneg (lle bo'n briodol).
 • Copi o fisa preswylydd y DU (lle bo'n briodol)

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â'r Athro Antonio J. Gil (a.j.gil@abertawe.ac.uk).

*Rhannu Data Ceisiadau â Phartneriaid Allanol - Sylwer, fel rhan o'r broses dethol ceisiadau am ysgoloriaethau, efallai byddwn yn rhannu data â phartneriaid allanol y tu allan i'r Brifysgol, pan gaiff prosiect ysgoloriaeth ei ariannu ar y cyd.