Ydych chi'n Frwdfrydig am Wyddoniaeth a Thechnoleg?

Os ydych chi'n frwdfrydig am Wyddoniaeth a Thechnoleg ac yn ffynnu ar helpu eraill a gwneud gwahaniaeth, mae Gwyddor Gofal Iechyd yn ddelfrydol i chi. Bellach, dyma un o’r gyrfaoedd mwyaf cyffrous, heriol a gwobrwyol a geir ym maes gofal iechyd. Mae Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd yn cyflawni rôl hanfodol wrth atal, diagnosio a thrin nifer enfawr o gyflyrau meddygol, gan gydweithio â meddygon, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hyfforddi Ymarferwyr Gwyddor Gofal Iechyd y dyfodol drwy ein hystod eang o gyrsiau.

Beth sy'n Gwneud y Gwyddorau Gofal Iechyd yn Abertawe yn Unigryw?

Myfyrwyr Gwyddor Gofal Iechyd

Rydym yn 3ydd yn y DU am Anatomeg a Ffisioleg (Guardian University Guide, 2022) ac mae ein cyrsiau wedi'u hachredu'n llawn gan gyrff diwydiannol proffesiynol. Mae ein cyfleusterau gwych yn darparu sefyllfaoedd sy'n efelychu'r gweithle'n wych ac mae llawer o staff academaidd y Gwyddorau Iechyd yn glinigwyr sy'n ymarfer, gan gynnig dealltwriaeth ac arbenigedd hynod werthfawr i chi.

Rydym yn hyfforddi ar draws amrywiaeth gyfan rolau clinigol cysylltiedig, sy'n rhoi mynediad i chi at gyfoeth o brofiad clinigol gan ein staff addysgu lle bydd ein hymrwymiad i addysgu ar sail tystiolaeth yn eich rhoi chi ar flaen y gad yn eich disgyblaeth gwyddor gofal iechyd ac yn eich paratoi chi i wneud gwahaniaeth fel rhan o dîm clinigol.

Graddau a Gyllidir yn Llawn

Gallai dewis i ddilyn eich brwdfrydedd am ofal iechyd dalu ar ei ganfed. Mae hamrywiaeth hwn o raddau wedi'u hariannu'n llawn drwy Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru.

Golyga hyn os byddwch chi'n ymrwymo i weithio i GIG Cymru am gyfnod ar ôl i chi raddio, bydd eich ffioedd addysgu yn cael eu talu'n llawn gan Fwrsariaeth GIG Cymru, yn ogystal â chyllid cynhaliaeth gwerth hyd at £4,491 a benthyciad ar gyfradd ostyngedig gan Gyllid Myfyrwyr. 

Rhagor o wybodaeth am Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Ffonwich ein Llinell Ffôn Clirio

 

Cymorth a Chefnogaeth Clirio: 0808 175 3071

Mae gennym lefydd o hyd yn y Clirio ar gyfer mis Medi 2022. Felly os ydych wedi newid eich meddwl am y brifysgol yr ydych am astudio ynddi, heb gyflawni'r graddau yr oeddech yn eu disgwyl, wedi gwneud yn well nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, neu wedi newid eich cwrs, mae gennym leoedd ar gael i astudio yn Abertawe.

Ffoniwch ni: 0800 094 9071

Ein Graddau Gwyddorau Gofal Iechyd

Clywedeg

Bydd ein gradd Clywedeg yn rhoi dealltwriaeth lawn a chyfannol i chi ar sut i asesu gallu clywedol a swyddogaethau cydbwysedd gan ddefnyddio'r offer diagnostig a’r cymwysiadau meddalwedd diweddaraf. Drwy gydol eich cwrs, byddwch yn arsylwi ar glinigau yn ein Hacademi Iechyd a Lles bwrpasol, yn cael profiad mewn lleoliadau masnachol ac yn magu sgiliau a hyder mewn lleoliadau gwaith clinigol mewn ysbytai.

Tudalen y cwrs: Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg), BSc (Anrhydedd)

Wrth astudio Clywedeg, byddwch yn gallu dewis derbyn cyllid o Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru, ac felly yn ymrwymo i weithio i GIG Cymru am nifer benodol o flynyddoedd, neu drwy Fenthyciadau a Grantiau Myfyrwyr.

Ffisioleg Gardiaidd Meddygaeth Niwclear Niwroffisioleg Ffiseg Radiotherapi Ffiseg Ymbelydredd Ffisioleg Anadlu a Chysgu Peirianneg Adsefydlu

ADNODDAU A RHESTRAU DARLLEN