Bob 30 eiliad, bydd plentyn yn clicio ar-lein am y tro cyntaf. Er bod y rhyngrwyd yn cynnig cyfleoedd gwych i ddysgu a chysylltu â phobl eraill, mae ganddi ochr dywyll hefyd, lle mae plant yn agored i niwed. Amcangyfrifir y bydd tua 750,000 o unigolion yn ceisio cysylltu â phlant ar-lein at ddibenion rhywiol ar unrhyw un adeg, gan gynnwys meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol.

Mae'r rhai sy'n meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol ar-lein yn defnyddio iaith i feithrin perthynas â'r plant y maent yn eu hysglyfaethu, er mwyn ennill ymddiriedaeth y plant ac yna ei bradychu, gan gymryd mantais o natur gymdeithasol fendigedig plant, eu caredigrwydd a'u chwilfrydedd. Mae'r prosiect DRAGON-S yn gweithio i gadw plant yn ddiogel rhag y math hwn o gam-drin plant â chymorth technoleg (mae DRAGON-S yn derm byr ar gyfer Developing Resistance Against Grooming Online – Spot and Shield).

Yn ystod 2021-22, bydd ein tîm ymchwil a datblygu yn datblygu cyfarpar o'r radd flaenaf sy'n gyfrifol yn foesegol (Spotter a Shield) i helpu i ganfod ac atal meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol ar-lein.

Os hoffech ddysgu rhagor am ein gwaith, mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am y tîm , dolenni i ymchwil sydd ar gael yn gyhoeddus, a diweddariadau ynghylch datblygiad ein prosiect.

Mae holl ddeunyddiau prosiect DRAGON-S a gyhoeddir ar y tudalennau hyn wedi'u trwyddedu gan drwydded CC-BY.

Teclyn Spotter

Teclyn Spotter

Bydd ein teclyn Spotter yn integreiddio Ieithyddiaeth a Deallusrwydd Artiffisial i ganfod cynnwys meithrin perthynas rhywiol amhriodol ar-lein, gan dynnu sylw at dactegau iaith ystrywus y mae troseddwyr yn eu defnyddio: o wneud i blant deimlo'n ynysig yn emosiynol i gyfathrebu bwriad rhywiol iddynt yn oblygedig ac yn echblyg.

Bydd ein teclyn Spotter yn helpu gwaith canfod meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol ar-lein gan dimau gorfodi'r gyfraith.

Bydd ein teclyn Spotter yn cael effaith sylweddol ar ein gallu i gadw plant yn ddiogel rhag meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol ar-lein, ac at hynny bydd datblygu cyfarpar llwyddiannus yn Saesneg yn arwain y ffordd i'w ehangu mewn ieithoedd eraill.

Teclyn Shield

Teclyn Shield

Bydd ein teclyn Shield yn trosglwyddo gwybodaeth arbenigol i weithwyr proffesiynol diogelu plant am ymddygiad cyfathrebu plant a'r rhai sy'n meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol wrth i'r perthnasoedd hynny gael eu meithrin drwy borth dysgu. Hefyd, bydd yn cynnwys sgwrsfot wedi'i bweru gan Ieithyddiaeth/Deallusrwydd Artiffisial.

Bydd y teclyn Shield yn atgyfnerthu gallu'r gweithwyr proffesiynol diogelu plant i atal plant rhag cael eu paratoi i bwrpas rhyw ar-lein. Hefyd, bydd yn galluogi'r defnyddwyr terfynol i ddeall proses penderfynu Deallusrwydd Artiffisial ac ymddiried ynddi'n well wrth nodi cynnwys meithrin perthnasoedd rhywiol amhriodol ar-lein.

Tîm DRAGON-S

Cymdeithion Ymchwil

Cynorthwywyr Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe yn cydnabod yn ddiolchgar y cymorth ariannol  wedi’i roi i’r rhaglen hon. 

End Volence against children logo