Dafydd Turner

“Mae Mis Balchder yn hynod bwysig i mi. fel rhywun a gafodd ei fagu yn ystod oes cyfraith Adran 28 yn y Deyrnas Unedig, sef cyfraith a olygodd nad oedd modd addysgu unrhyw beth ar wahân i heterorywioldeb i blant, effeithiodd hyn ar fy marn am rywioldeb, yn enwedig fy rhywioldeb fy hun. Mae diffyg addysg wedi niweidio cynifer o bobl LGBT+ o’m hoedran i. Nawr, mae’n bwysig iawn i mi helpu pobl i beidio â wynebu’r un rhwystrau â mi ac mae gweithio yn y Brifysgol a gweld pa mor gynhwysol a chroesawgar yw hi yn fy ngwneud yn falch iawn o weithio yma ac o fod yn rhan o’r gymuned LGBT+.” 

"Mae pobl yn haeddu bod yn rhydd i fyw eu bywydau a, thrwy weithio ym Mhrifysgol Abertawe, rwy’n cael gwneud hynny. Fel un o gyd-gadeiryddion y Rhwydwaith Staff LGBT+, fy nod yw rhoi cymorth, cefnogaeth, a lle i bobl LGBT+ wybod bod croeso iddynt ym Mhrifysgol Abertawe."